ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie De Bilt
RSIN: 813913755
Kvk-nummer: 30193705

Post- en bezoekadres

ChristenUnie De Bilt
t.a.v. Peter Schuurman (secretaris)
Graaf Floris V weg 37 (huis 89)
3739 NC Hollandsche Rading
06-14635925
peter@meldaro.nl

Grondslag

Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag als volgt geformuleerd:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Doel

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. De partij heeft dit verwoord in het kernprogramma, dat met de volgende woorden begint:

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. 

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
 2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de vierjaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Daniel van Utrecht (voorzitter)
Dorpsweg 20
3738 CE Maartensdijk
0346-213503
d.v.utrecht@gmail.com

Peter Schuurman (Secretaris)
Graaf Floris V weg 37 (huis 89)
3739 NC Hollandsche Rading
06-14635925
peter@meldaro.nl

Martin van der Grift (penningmeester)
Hans Memlinglaan 97
3723 WJ Bilthoven
030-2252154
06-22136059
malistede@kpnplanet.nl

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten. Zij ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslagen

Jaarverslag ChristenUnie De Bilt 2017

Voor de fractie en het bestuur van de ChristenUnie De Bilt stond 2017 in het teken van vier thema’s:

1.  Het gebruikelijke gemeenteraadswerk en de volksvertegenwoordigende activiteiten.
2.  Campagne voeren voor de landelijke ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen.
3.  Zorgen voor continuïteit binnen fractie en bestuur.
4.  Intensieve voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Onderstaand wordt nader op deze vier thema’s ingegaan.

Ad. 1.

Het hele jaar door heeft de fractie intensief gemeenteraadswerk verricht. In commissie en raad zijn zeer veel uiteenlopende onderwerpen aan de orde gekomen. De insteek van de ChristenUnie was en is om op een constructieve, maar kritische wijze de raadsonderwerpen tegemoet te treden. Bij de besluitvorming liet ons raadslid zich leiden door de visie en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit jaar heeft de fractie onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gehad: 

 • Het kritisch volgen van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein;
 • Instemming ChristenUnie met gemeentelijk Armoedebeleid;
 • Raadsbesluitvorming over een nieuw te bouwen zwembad Brandenburg, waarbij de ChristenUnie  tegen het voorstel gestemd heeft. De ChristenUnie stemde nadrukkelijk in met alle amendementen en moties die zouden kunnen leiden tot de grootste variant;
 • De ChristenUnie heeft zich fel tegenstander getoond van de zondagsopenstelling voor winkels;
 • De ChristenUnie stelde raadsvragen over het uitblijven van een omgevingsvergunning voor de Korssesteeg 3 (Westbroek);
 • Vanwege het niet helder krijgen van de mate van beleidsvrijheid die de gemeente De Bilt over zou houden, stemde de ChristenUnie niet in met de ruimtelijk-economische koers die het regionale samenwerkingsverband U10 nastreeft;
 • Indienen van een motie om de bereikbaarheid van het verzorgingshuis  De Bremhorst en van het bedrijventerrein aan de Jan van Eijklaan (Bilthoven) te vergroten door gedeeltelijke opheffing van het eenrichtingsverkeer op de Jan van Eijklaan;
 • De fractie was regelmatig aanwezig bij vergaderingen en bijeenkomsten van organisaties in De Bilt om te polsen welke zaken er leven binnen onze gemeente en het gesprek daarover aan te gaan. 

Op 9 september 2017 was de ChristenUnie De Bilt weer prominent met een kraam aanwezig op de Marktdag in De Bilt. Ook stond de ChristenUnie op 15 december op de Wintermarkt in De Bilt.

Op 26 oktober was het echtpaar Michelle en Peter Schuurman op uitnodiging van de ChristenUnie ‘gast van de raad’ tijdens de raadsvergadering.

Ad. 2.

De ChristenUnie De Bilt heeft actief meegedaan  in de campagneperiode van de landelijke ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Biltse campagne bestond ondermeer uit:

 • Op 22 februari deelnemen aan de ondernemersavond in Westbroek;
 • Op 7 maart deelnemen aan de door de landelijke ChristenUnie georganiseerde Regiorace van Groningen naar Den Haag. De ChristenUnie De Bilt fietste en ging op een longboard van de rotonde Hessenweg/Looijdijk naar de Kardinaal de Jongweg in Utrecht;
 • Op de twee zaterdagen voorafgaande aan de verkiezingen folders uitdelen en met mensen in gesprek gaan in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk.

Ad. 3.

Sinds half 2017 biedt het bestuur aan nieuwe leden van de ChristenUnie een kennismakingsgesprek aan met een afvaardiging van bestuur en fractie.  De eerste ervaringen daarmee zijn heel positief. Het is fijn om op een heel informele wijze persoonlijk met elkaar kennis te maken en wat te kunnen vertellen over achtergrond en werking van de ChristenUnie.

Het jaar 2017 stond voor een belangrijk deel in het teken van het  verbreden van de fractie. Het bestuur en de fractie zagen de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018 als het uitgelezen moment om tijdig werk te maken van het uitbreiden van de fractie met een 2e fractie-assistent.

In het najaar van 2017 werd het echter duidelijk dat ons raadslid Nico Jansen om medische redenen zijn raadslidmaatschap moest beëindigen. In de raadsvergadering van 30 november werd afscheid genomen van Nico Jansen als raadslid. Uit handen van de burgemeester ontving hij voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor de Biltse samenleving de Chapeau-penning. Daaropvolgend werd Theo Aalbers geïnstalleerd als nieuw raadslid van de ChristenUnie. Theo was voorheen fractie-assistent binnen de fractie van de ChristenUnie.

Verder werd in de raadsvergadering van 30 november Michelle Schuurman-Voorma geïnstalleerd als fractie-assistent. Michelle Schuurman was een nieuw lid die bij het kennismakingsgesprek aangaf zich actief te willen inzetten voor de ChristenUnie.

Verder zijn er eind 2017 gesprekken met Anco de Rooij gevoerd om de 2e fractie-assistent  van de fractie te worden. Daarmee zou de fractie op de gwenste sterkte komen. In de raadsvergadering van 25 januari 2018 werd Anco de Rooij geïnstalleerd als fractie-assistent.

In verband met het aangaan van het raadslidmaatschap door Theo Aalbers, is Peter Schuurman Theo Aalbers opgevolgd als secretaris van het bestuur van de ChristenUnie De Bilt.

 Ad. 4.

Halverwege 2017 zijn de fractie en het bestuur gestart met de voorbereidingen op de gemeente-raadsverkiezingen in maart 2018. De voorbereidingen in 2017 richtten zich vooral op de samen-stelling van de kieslijst en op de inhoud van het  verkiezingsprogramma.

De fractie en het bestuur hebben aangestuurd op een zo’n breed mogelijke samenstelling van de kieslijst. De ChristenUnie is er in geslaagd om een  mooie, representatieve kieslijst in te dienen: alle zes de kernen van de gemeente De Bilt zijn vertegenwoordigd op de eerste zes plaatsen op de kieslijst, de ChristenUnie heeft mannen en vrouwen op de kieslijst staan, ook heeft de kieslijst een mooie weerspiegeling van christelijke signaturen. Waar de ChristenUnie vier jaar geleden een kieslijst had met 5 personen, heeft de ChristenUnie nu een kieslijst ingediend met 11 personen.

Medio 2017 begonnen fractie en bestuur met het bediscussiëren en formuleren van de door de ChristenUnie gewenste ontwikkelrichting van de gemeente De Bilt. De uitkomsten hiervan werden vertaald in het verkiezingsprogramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma is opgezet naar de volgende met elkaar samenhangende speerpunten:

 • Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid;
 • Een zorgzame samenleving;
 • Een prettige woon- en leefomgeving;
 • Een milieu- en energiebewuste gemeente;
 • Naar duurzame mobiliteit.

Op 25 november woonde een bestuursafvaardiging van de ChristenUnie De Bilt het partijcongres van de landelijke ChristenUnie in Nijkerk bij. Het thema van dit congres was “Samen waardevol”. Dit thema hebben wij in ons verkiezingsprogramma opgenomen als motto voor de komende vier jaar.

Op 4 december werd in de ledenvergadering van de ChristenUnie de kieslijst vastgesteld. Ook werd het verkiezingsprogramma vastgesteld, met dien verstande dat enkele leden nog voorstellen voor tekstwijzigingen aan het bestuur zouden doen. Het bestuur heeft na afweging en verwerking van de gedane wijzigingsvoorstellen het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. De leden van de ChristenUnie hebben begin 2018 de kieslijst en het definitieve verkiezingsprogramma ontvangen.  

Dit jaarverslag is vastgesteld in de afdelingsvergadering van 23 mei 2018.

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag 2017.

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag van 8 december 2015 tot en met 31 december 2016

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag van 6 oktober tot en met 7 december 2015. 

Financiële jaarververlagen

Het financieel jaarverslag (de ‘jaarrekening’) wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt de jaarrekening en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Klik hier (pdf) voor je jaarrekening over de periode 2017. Deze jaarrekening is vastgesteld in de afdelingsvergadering van 23 mei 2018.

Klik hier (pdf) voor de jaarrekening over de periode 8 december 2015 t/m 31 december 2016. Deze jaarrekening is vastgesteld in de afdelingsvergadering van 8 februari 2017.

klik hier (pdf) voor de jaarrekening over de periode 6 oktober 2014 tot en met 7 december 2015. Deze jaarrekening is vastgesteld in de afdelingsvergadering van 8 februari 2017.

Gedeelte in verband met giftenregelement

Aantal ontvangen giften in 2017 en de hoogte daarvan:

1x € 25,-

1x € 75,-

In totaal maakt dit € 100,-

Overzicht van bijdragen > € 4.500,- :

geen

Financieel verslag op basis van WFPP