ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie De Bilt
RSIN: 813913755
Kvk-nummer: 30193705

Post- en bezoekadres

ChristenUnie De Bilt
p/a Overboslaan 8
3722 BL Bilthoven
030-2293757
irene.elsevier@debilt.christenunie.nl

Grondslag

Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag als volgt geformuleerd:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Doel

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. De partij heeft dit verwoord in het kernprogramma, dat met de volgende woorden begint:

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. 

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
 2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de vierjaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Martin van der Grift (voorzitter en penningmeester)

Irene Elsevier (secretaris)

Peter Schuurman (algemeen bestuurslid en privacy coördinator)

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten. Zij ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslagen

Jaarverslag ChristenUnie  De Bilt 2019

Voor de fractie en het bestuur van de ChristenUnie De Bilt stond 2019 in het teken van:

 1. Campagne voor de provinciale en de waterschapsverkiezingen en de Europese verkiezingen.
 2. De ChristenUnie politiek-bestuurlijk op de kaart zetten.
 3. Zorgen voor continuïteit binnen fractie en bestuur.
 4. Het gebruikelijke gemeenteraadswerk en de volksvertegenwoordigende activiteiten.

Onderstaand wordt hier nader op ingegaan.

Ad. 1.

Op woensdag 20 maart 2019 vonden de provinciale en de waterschapsverkiezingen plaats. En op 23 mei 2019 de Europese verkiezingen. De Biltse afdeling van de ChristenUnie heeft daar actief campagne voor gevoerd door te flyeren in de verschillende kernen van onze gemeente. Ook nam ons raadslid Theo Aalbers deel aan het debat van de plaatselijke fractieleiders in het Lichtruim in Bilthoven. Tevens was de ChristenUnie één van de organisatoren van het provinciale lijst-trekkersdebat in de Vierstee in Maartensdijk.  

Ad. 2.

De ChristenUnie heeft als grondhouding om als oppositiepartij een constructieve, op samenwerking gerichte politiek te bedrijven om haar doelstellingen gerealiseerd te krijgen. De samenwerking is in 2019 vorm gegeven door, waar het kon, als constructieve partner voor de coalitie op te treden. Maar ook door in samenwerking met Fractie Brouwer, PvdA en SP zo nodig kritisch bij te sturen op voorgestelde raadsbesluiten. Deze samenwerking, het ‘Lokaal Sociaal Verbond’, vergroot daarmee onze invloed in de raad. Binnen deze samenwerking hebben we er overigens wel voor gewaakt dat we onze ChristenUnie identiteit nadrukkelijk behouden. 

Ad. 3.

De fractie van de ChristenUnie bestond in 2019 uit twee personen. Theo Aalbers was gedurende het hele jaar ons raadslid. Theo werd in zijn raadswerk ondersteund door commissielid Michelle Schuurman. Vanwege een verhuizing naar buiten onze gemeente was Michelle helaas genoodzaakt om in april 2019 te stoppen als commissielid. Per 28 november 2019 kwam er weer versterking toen Otto Oussoren werd geïnstalleerd als commissielid voor de ChristenUnie. Daarmee heeft de fractie per einde 2019 wel nog één openstaande vacature voor commissielid.

Als raadsleden van twee eenpersoonsfracties werken Theo Aalbers en Connie Brouwer steeds intensiever samen, in de voorbereidingen op de commissie- en de raadsvergaderingen. Beide raadsleden worden daarbij ondersteund door de schaduwfractie van de ChristenUnie. Bij eventuele afwezigheid van één van de twee raadsleden lukt het inmiddels goed om elkaars standpunten in te brengen in de vergaderingen.

Als gevolg van het terugtreden van Daniel van Utrecht als voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie De Bilt per 15 juli 2019 bestaat het bestuur per einde 2019 uit drie personen: Martin van der Grift (voorzitter en penningmeester), Irene Elsevier (secretaris) en Peter Schuurman (algemeen bestuurslid, specifiek belast met informatie- en privacybeveiliging). Binnen het bestuur zijn de functies van penningmeester en van algemene strategie vacant.  

Ad. 4.

Het hele jaar door heeft de fractie intensief gemeenteraadswerk verricht. In commissie en raad zijn zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde gekomen. De insteek van de ChristenUnie was en is om op een constructieve én kritische wijze de raadsonderwerpen tegemoet te treden. Bij de besluitvorming liet ons raadslid zich leiden door de visie en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Voor de fractie waren in 2019 onder meer de volgende onderwerpen belangrijk: 

 • In het landelijke Klimaatakkoord werken het Rijk, de centrale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen uit hoe de nationale doelstelling voor 2030 kan worden gehaald. In dit akkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen met regionale energiestrategieën (RES) invulling geven aan hun regionale deel van de nationale opgave. Binnen de U16-regio werken 16 gemeenten, 4 waterschappen en de Provincie Utrecht samen aan de totstandkoming van de RES. De ChristenUnie is tevreden dat dit onderwerp in 2019 zoveel aandacht in de raad heeft gekregen. Het betreft een immense opgave, maar wel een opgave die, naar de mening van de ChristenUnie, voortvarend opgepakt dient te worden.
 • Landelijk en regionaal werd het in 2019 duidelijk dat er een hoge woningbehoefte is waaraan niet eenvoudig voldaan kan worden. In De Bilt kwam het college met een voorstel van dertien aan te wijzen bouwlocaties binnen de gemeente. Dit leverde veel weerstand bij veel inwoners op. De ChristenUnie heeft zich goed laten informeren door aan een tour langs de betreffende locaties deel te nemen en met de omwonenden het gesprek aan te gaan. De ChristenUnie acht een vergaande woningbouwproductie binnen De Bilt noodzakelijk. Echter zo min mogelijk buiten de ‘rode contouren’ en zeker niet op de voorgestelde kleine snipperlocaties in dicht bebouwde gebieden binnen onze gemeente. Daarmee komt voor de ChristenUnie ‘de Schapenweide’ nood-gedwongen in beeld als grootschalige woningbouwlocatie. Tot op heden volgde de ChristenUnie de lijn dat ontwikkeling van dit gebied vooral gericht zou zijn op bedrijven in de Life-Science-as met woningbouwontwikkeling aan de randen. Er heeft binnen de ChristenUnie dus op grond van voortschrijdend inzicht een omslag in denken plaats gevonden ten gunste van de benodigde woningbouwontwikkeling in dit gebied.     
 • De financiële positie van de gemeente De Bilt is zeer wankel. Theo Aalbers sprak daarover op 20 juni onder de titel “Familie De Bilt in geldnood” zijn algemene beschouwingen uit bij de Kadernota 2020. De nijpende financiële situatie kwam nadrukkelijker naar voren bij de behandeling van de begroting 2020. Deze begroting bevatte omvangrijke bezuinigingen. Samen met de PvdA, de SP en de Fractie Brouwer vond de ChristenUnie dat onevenredig veel bezuinigingen op het bordje van het sociaal domein terecht kwamen. Dit was voor de politieke partners reden om veel tijd en energie te steken in het opstellen van diverse goed onderbouwde tegenvoorstellen om de zware bezuinigingen binnen het sociaal domein te verzachten. Uiteindelijk werden te weinig van deze voorstellen overgenomen. Daarom stemde de fractie van de ChristenUnie, net als alle overige oppositiepartijen, tegen de begroting 2020. De zorgelijke financiële situatie heeft ook in 2020 de volle aandacht van de ChristenUnie.
 • Verder hebben wij ons in 2019 tijdens de raadsvergaderingen en in onze perscontacten regelmatig uitgesproken over de volgende zaken:
  • Onze grote zorgen over de tekorten op het gebied van het sociaal domein en de Jeugdhulp. Tevens over het beter borgen van de kwaliteit van specifieke onderdelen van de Jeugdhulp.
  • Koers houden richting een energieneutraal De Bilt in 2030, door te investeren in duurzame energie en mobiliteit.
  • Daarnaast bleven wij hameren op een open en transparant burgerparticipatie proces bij onderwerpen die een grote invloed op de woon- en leefomgeving van burgers hebben. Heel specifiek ging het in 2019 onder meer om de wijze waarop het college het voorstel met de dertien woningbouwlocaties naar buiten gebracht heeft en daarmee veel weerstand in de biltse samenleving opgewekt heeft.

Om te voldoen aan de ANBI-verplichtingen, is dit jaarverslag reeds gepubliceerd met inachtneming van bespreking in de in het najaar te houden algemene ledenvergadering.

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag 2019.

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag 2018.

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag 2017.

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag van 8 december 2015 tot en met 31 december 2016

Klik hier (pdf) voor het jaarverslag van 6 oktober tot en met 7 december 2015. 

Financiële jaarververslagen

Het financieel jaarverslag (de ‘jaarrekening’) wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt de jaarrekening en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Klik hier (pfd) voor de jaarrekening 2019, vastgesteld in de afdelingsvergadering van 30 september 2020.

Klik hier (pdf) voor de jaarrekening 2018, vastgesteld in de afdelingsvergadering van 8 april 2019.

Klik hier (pdf) voor de jaarrekening 2017, vastgesteld in de afdelingsvergadering van 23 mei 2018.

Klik hier (pdf) voor de jaarrekening over de periode 8 december 2015 t/m 31 december 2016. Deze jaarrekening is vastgesteld in de afdelingsvergadering van 8 februari 2017.

klik hier (pdf) voor de jaarrekening over de periode 6 oktober 2014 tot en met 7 december 2015. Deze jaarrekening is vastgesteld in de afdelingsvergadering van 8 februari 2017.

Gedeelte in verband met giftenregelement

Aantal ontvangen giften in 2019 en de hoogte daarvan:

1x € 100,-

2x € 75,-

2x € 20.-

Overzicht van bijdragen > € 4.500,- :

geen

Financieel verslag op basis van WFPP