3e Speerpunt

Een prettige woon- en leefomgeving

Een prettige woon- en leefomgeving is essentieel voor het welzijn van alle inwoners. Dit welzijn heeft alles te maken met het zich veilig voelen, comfortabel voelen, thuis voelen en zeker voelen in de omgeving waar men woont. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor ‘een prettige woon- en leef-omgeving’ door te investeren in:

 • Een veilige woonomgeving en samenleving;
 • Een gezonde economie;
 • Ruimtelijke ordening in ontwikkeling.

3.1 Een veilige woonomgeving en samenleving

Veilige buurten zijn buurten waar jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

De inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk, dient gestimuleerd te worden. Het anoniem  doen van aangifte is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Specifieke handhavingstaken dienen door de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) geïntensiveerd opgepakt te worden.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De ChristenUnie is voorstander van de uitbreiding van het aantal buitengewone opsporings-ambtenaren in onze gemeente.
 • Vergroten zichtbaarheid van de wijkagent, ook in de kleine kernen. Met name daar waar er sprake is van een kwetsbare veiligheid, zoals bij de grote snelwegtunnels in Groenekan en Maartensdijk.
 • Veiligheid in de eigen woonomgeving wordt mede verkregen door een goede verlichting in de openbare ruimte. Het gaat ons daarbij in ieder geval om goed verlichte fietsroutes en goede verlichting bij openbare gebouwen, zoals sporthallen en dorpscentra.
 • De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops, proeven met legale wietteelt en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen openbaar drankmisbruik en verslaving aan cannabis (blowen) gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
 • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.

3.2 Een gezonde economie

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijk-heid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie en voor de leef-baarheid. De gemeente stelt zich op als een partner voor ondernemers. Het beleid in de gemeente De Bilt is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten is belangrijk. De gemeente heeft een regierol in de samenwerking tussen ondernemers en bij vestiging van nieuwe ondernemers.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij alle aan-bestedingen is social return een voorwaarde. 
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
 • Bij gemeentelijke inkopen en aanbestedingen onder de EU-grens worden plaatselijke ondernemers nadrukkelijk betrokken. Bij de inkoopkeuze hebben plaatselijke ondernemers voor zover mogelijk de voorkeur.
 • Bij inkoopbeleid zijn in De Bilt duurzame criteria een harde eis. Bij deze criteria kan gedacht worden aan: fair trade, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats of leer/ werkplek aan te bieden (= social return on investment), maatschappelijk verantwoord onder-nemen, Het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen en her-gebruik van zorghulpmiddelen.
 • Facturen die de gemeente van ondernemers ontvangt voor leveringen van diensten en goederen, worden binnen 14 dagen na ontvangst betaald.

Bloeiende detailhandel

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij aandacht nodig is voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van winkelstraten (wonen boven winkels).

Door de aanwezigheid van het winkelcentrum en het zorgcentrum Dijckstate heeft het Maertensplein een belangrijke maatschappelijke functie voor Maartensdijk en omgeving. Dijckstate biedt niet alleen woonruimte aan mensen die een zorgindicatie hebben, maar ook aan bewoners vanaf 55 jaar die geen zorgindicatie hebben. Het winkelcentrum dient (conform detailhandels- en horecanota) ook naar de toekomst toe verzekerd te zijn van goede bestaansmogelijkheden. Zowel voor de nieuwe bewonersgroepen van Dijckstate als voor de toekomstbestendigheid van het winkelcentrum dient voldoende parkeergelegenheid op korte afstand van het Maertensplein beschikbaar te zijn.   

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Ondersteuning van ondernemers uit de gemeente De Bilt heeft de voorkeur boven het aantrekken van extra concurrentie van buiten. Hierbij wordt de detailhandelsverordening strikt toegepast.
 • Met name het behoud van de detailhandel in de kleine kernen verdient nadrukkelijke aandacht en inzet van de gemeente.  
 • Gelet op de ontwikkelingen van Dijckstate en een versterking van de toekomstbestendigheid van het winkelcentrum aan het Maertensplein, dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid. Dit wil de ChristenUnie realiseren door het huidige parkeerterrein P2 te behouden en de parkeergelegenheid tijdelijk gedeeltelijk uit te breiden met het kassenterrein achter de drogist en de slager tot een toekomstbestendig definitief plan is uitgewerkt. Bij het kiezen van de toegangswegen naar het tijdelijke parkeerterrein staat de veiligheid voor bewoners en bezoekers voorop.
 • Om het winkelgebied in De Bilt meer te concentreren werkt de gemeente actief mee aan het wijzigen van winkelbestemmingen in woonbestemmingen. 
 • Leegstand van winkels wordt bestreden door het maken van een leegstandsverordening.

Recreatie en toerisme

Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters en gebiedspromotie wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De ChristenUnie is er voorstander van dat het station Hollandse Rading een Toeristisch Overstap Punt (TOP) wordt met tot toegang tot toeristische routes naar bijvoorbeeld De Utrechtse Heuvel-rug, het Noorderpark, het Plassengebied en het Gooi. 

Koopzondag
Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Een collectieve rust-dag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daar-voor aangewezen dag. We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelf-standigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te werken via de macht van grote winkelketens. De ChristenUnie blijft  tegen koopzondagen.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen. Als dit niet helpt moet de winkeltijdenverordening worden aangepast.
 • Kernen mogen hun eigen beleid voeren om hun identiteit te behouden als dit het resultaat is van burger participatie.
 • Bevoorrading van winkels op zondagen dient tegengegaan te worden.

Een gezonde agrarische sector

De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorg-vuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector in combinatie met biologische veeteelt en landbouw.
 • De ChristenUnie stimuleert dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector en het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouw-bedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, educatie aan basisscholen etc.
 • De ChristenUnie ondersteunt dat boeren een adequate vergoeding krijgen voor natuur-, landschap- en weidevogelbeheer.

3.3 Ruimtelijke ordening in ontwikkeling

Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving, wonen en natuur. Structurele versterking van de (wijk-)economie en bereikbare voorzieningen houden de kleine kernen leefbaar. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals publiek vervoer en snel internet. Deze zaken worden geregeld in de (nieuwe) Omgevingswet. De gemeente dient zich uitermate goed op de komst van de Omgevingswet voor te bereiden.

De Omgevingswet

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet zal het ruimtelijk beleid een belangrijke ontwikkeling door gaan maken. De nieuwe Omgevingswet moet leiden tot minder en overzichtelijkere regels voor milieuaspecten (zoals geluid, trilling, geur). Het rijk stelt de norm, maar in het omgevingsplan mogen gemeenten hiervan afwijken. Er komt meer ruimte voor het particulier initiatief, als het maar binnen bepaalde kaders wordt uitgevoerd (ja, mits …). De ChristenUnie ziet in de komst van de Omgevings-wet kansen om aanvraagprocedures te vereenvoudigen, te versnellen en te digitaliseren. Maar ook de noodzaak om ons gemeentelijk ruimtelijk beleid nog eens heel kritisch in onderlinge samenhang tegen het licht te houden en welke ontwikkelingsrichting wij als gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening voor ogen hebben.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Een tijdige discussie over de gemeentelijke omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevings-waarden. Te realiseren via nadrukkelijke bewonersparticipatie.
 • In het licht van de komst van de Omgevingswet het functioneren van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening integraal tegen het licht houden en bekijken of het functioneren toekomstbestendig is en doorontwikkeld kan worden.
 • De regionale opgaven en thema’s die er liggen vanuit de U10-samenwerking en afwegingen die gemaakt moeten worden met betrekking tot duurzaamheid, gezondheid, klimaatadaptatie integraal benaderen vanuit het perspectief van de toekomstige Omgevingswet.

Wonen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende goedkope en passende huur- en koopwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen te dichten. Daarnaast moet in de woonvisie aandacht zijn voor hoe de bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt. Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties organiseren leefbaarheidsbeleid, niet alleen voor maar vooral mét de bewoners in De Bilt.

In de U-10 worden daar afspraken over gemaakt hoe de gemeenten gezamenlijk hun woningbehoefte realiseren. Er wordt in de U-10 regionaal samengewerkt tussen gemeenten als het gaat om wachtlijst-beheer, nieuwbouw en studentenhuisvesting.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Er dient één integrale visie te komen op het duurzamer maken van woningen, niet alleen wat betreft energieverbruik en energieopwekking, maar ook wat betreft het verbeteren van mogelijkheden om als ouderen langer thuis te wonen.
 • De afspraak van de bouw van 845 nieuwe woningen, waarvan 450 sociaal, moet zo snel mogelijk worden nagekomen.
 • Om de doorstroom te vergroten en om aan de woonwensen van met name ouderen te voldoen, moeten er betaalbare appartementen en kleine woningen komen.
 • In het verlengde van het vorige punt, dient er versterkt ingezet te worden op de bouw van gezamenlijke woonvormen waar ouderen zelfstandig, betaalbaar en in de eigen buurt kunnen wonen en waar ook (gezamenlijke) zorg ingekocht en geleverd kan worden.
 • Bouwen van nieuwe woningen vindt hoofdzakelijk plaats in de nog bestaande inbreidingslocaties binnen de bebouwde kommen van onze kernen. Realisatie en behoud van voldoende recreatief groen (parkjes en speeltuinen ed.) binnen de bebouwde kommen zijn daarbij wel een belangrijk uitgangspunt.
 • Bouwen buiten de rode contouren is geen optie tenzij daarvoor goed onderbouwde argumenten voor zijn. Het gaat dan uitsluitend om kleine bouwlocaties voor eigen bewoners in de kleine kernen om het bewaren van leefbaarheid, scholen en winkels.
 • De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen krachtig bevorderen. Daarbij wordt voorkomen dat gemeenten de verliesposten krijgen van de projectontwikkelaars. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen.
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in De Bilt voor 2024 asbestvrij zijn. De ChristenUnie wil dat dit niet alleen geldt voor het buitengebeid, maar ook voor daken in de dorpskernen.

Natuur

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De ChristenUnie wil dat natuur in bestaande parken zoals Beerschoten, Noorderpark, etc. zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en beleefpaden.
 • Station Hollandsche Rading moet een Toeristisch Overstap Punt (TOP) worden naar de Biltse en omliggende natuurgebieden.