1e Speerpunt

Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. De gemeente staat naast mensen om burgers en ondernemers op eigentijdse wijze te faciliteren, te adviseren en te ondersteunen om de eigen verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Maar kwetsbare mensen die dit niet zelf of samen met anderen kunnen, worden door de gemeente via het sociaal-maatschappelijk beleid gesteund. Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid geven wij vorm door te investeren in:

 • Vertrouwen;
 • De gemeente, dat zijn wij samen;
 • Een stabiel financieel toekomstperspectief.

1.1 Vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie zet in haar werk in op luisteren en samenwerken. Het innemen van standpunten in de raad wordt bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in dit programma. Als fractie willen we in De Bilt bekend staan als betrouwbaar, integer en constructief. De ChristenUnie wil bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de overheid.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente De Bilt.
 • In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
 • Er voor te zorgen dat politieke processen in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat flexibel en tijdig kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Er moet  voor alle partijen ruimte zijn voor invloed op nieuw beleid. 
 • De dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven door het versterken van de gemeentelijke digitale communicatie en digitale bereikbaarheid. 
 • Met de digitale mogelijkheden een versnelling doorvoeren in de afhandeling van aanvragen, klachten, meldingen en bezwaarschriften en dergelijke.
 • In een steeds verdergaande digitale omgeving zorg blijven dragen voor een loket voor ouderen en laag geletterden die geen computer hebben.

1.2 De gemeente De Bilt, dat zijn we samen

De Biltse samenleving bestaat niet alleen uit de ambtenaren en politici op het gemeentehuis. In tegendeel, onze gemeente wordt gevormd door ons allemaal: alle inwoners in de gemeente De Bilt, tijdelijke passanten in onze gemeente, het bedrijfsleven in onze gemeente en zeer uiteenlopende organisaties in onze gemeente.

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités  voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Via instanties als BENG en MENS is er ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven van inwoners, van instellingen, bedrijven en kerken en doet dit door meedenken, participeren, drempels verlagen, faciliteren en minder bureaucratie.

Bij belangentegenstellingen blijft de gemeenteraad eindverantwoordelijk. Raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen toekomstbestendige besluiten te nemen. Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe bestuurlijk-politieke vraagstukken.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Op de kieslijst van de ChristenUnie minimaal één kandidaat uit elke kern te plaatsen. Betrokken leden maken het mogelijk om als ChristenUnie van De Bilt goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in alle kernen.
 • Participatie van burgers en bedrijven bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid aanmoedigen en versterken.
 • Burgerinitiatieven om de eigen woonomgeving te verbeteren (bijv. nieuwe vormen van plantsoen-onderhoud, nieuwe invulling van speelveldjes en speeltuinen, invoeren buurt-app) worden van harte ondersteund.    
 • Geen raadgevende referenda achteraf, maar vroegtijdig open en eerlijk burgers en bedrijven betrekken bij beleidskeuzes en grote ontwikkelingen.

Overheid en inwoner

Gemeente De Bilt bestaat uit zes kernen: Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt. De ChristenUnie waardeert de kernen als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit ervan. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om de kennis van de bewoners van de kernen te betrekken bij zaken die hen in de directe woonomgeving raken.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De ChristenUnie wil kernen meer eigen verantwoordelijkheid geven. Waar mogelijk kan deze verantwoordelijkheid ondersteund worden met eigen budgetten.
 • Wijkraden, dorpsraden en bewonersverenigingen worden gefaciliteerd om hun belangen vertegen-woordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk en aantoonbaar draagvlak is voor deze instanties.

Gemeentelijke herindeling en samenwerking

Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen en de U-10 vragen om een kritische houding. De ChristenUnie is niet tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z'n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat De Bilt eigen beleid kan blijven formuleren.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid. Hierbij is het uitgangspunt dat De Bilt een zelfstandige gemeente blijft en bij gemeentelijke samenwerking zeggenschap houdt over initiatieven op haar grondgebied.
 • De ChristenUnie steunt initiatieven die gemeentelijke kaderstelling en controle met betrekking tot samenwerkingsverbanden versterken.
 • De raad maakt afspraken over hoe gemeenschappelijke regelingen en de U-10 vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd, waarbij ook controle op de uitgaven mogelijk is.

1.3 Een stabiel financieel toekomstperspectief

In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hiermee zijn de  financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze risico’s op te vangen zijn gericht op versterking van de efficiëntie. Daarmee is de noodzaak vergroot om alle risico’s meetbaar en goed in beeld te brengen en te beheersen in een inzichtelijke begroting en jaarrekening. Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De gemeente dient een financieel duurzaam en gezond beleid te voeren. Verlaging van de gemeentelijke schuldpositie is daarin voor de komende jaren het belangrijkste speerpunt. Als richtlijn wil de ChristenUnie daarbij in de komende raadsperiode de stijgende lijn van de afgelopen jaren ombuigen naar beneden. Dit is te realiseren door het meerjarig investeringsplan en gemeentelijk nieuw beleid goed op elkaar af te stemmen. En waar wettelijk en financieel mogelijk investeringen om te zetten in exploitatiebudgetten waar de raad jaarlijks bij de begroting een besluit over kan nemen.  
 • Gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen moeten flexibeler bruikbaar en toegankelijk worden voor burger en raadslid.
 • De lokale lastendruk stijgt niet meer dan met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dit betekent onder meer dat bij stijgende WOZ-waardes van de woningen binnen onze gemeente, de WOZ-tarieven evenredig verlaagd dienen te worden.
 • In economisch moeilijke tijden dient er een zorgvuldig afgewogen financieel beleid in gang gezet te worden dat bestaat uit uitgavenvermindering en inkomstenverhoging.
 • Daar waar het inkomensbeleid resulteert in een onaanvaardbaar lage levensstandaard voor individuele burgers, zet de ChristenUnie zich in voor het voeren van een ruimhartig kwijt-scheldingsbeleid.
 • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zoveel mogelijk kostendekkend.
 • Kostenbesparing bereiken door:
 • Kritisch te zijn op de bekostigen van ‘prestigeprojecten’.
 • Kritisch te zijn op subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd.
 • Bij de inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d. worden deze gekoppeld aan deskundige vaste krachten met historisch besef van de besluitvorming in het verleden.
 • Bij inhuur samenwerken t.a.v. kennis met andere gemeenten die al ervaring hebben opgedaan.