5e Speerpunt

Naar duurzame mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Enerzijds kan onze maat-schappij niet zonder mobiliteit, maar anderzijds merken we de nadelige gevolgen daarvan in termen van volle en drukke straten, luchtvervuiling, geluidsoverlast en opoffering van groene ruimte aan weg-verkeer. Daarmee heeft mobiliteit zowel positief als negatief een grote invloed op de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. In de dagelijkse praktijk merken wel al de grote drukte van het autoverkeer op de wegen binnen onze gemeente. Openbaar vervoer (bus en trein) lijken onvoldoende soelaas te bieden. Met de verdere economische ontwikkeling van de Life-Science As, dreigt de druk op de wegen binnen onze gemeente onhoudbaar te worden. Extra wegen lijken dan al snel de oplossing te zijn, maar dat is voor de ChristenUnie een te makkelijke keuze en voor zeker niet wenselijk door onze omringende bossen en andere natuurgebieden. De oplossing moet gezocht worden in vernieuwende duurzame mobiliteitsoplossingen. De ontwikkeling naar duurzame mobiliteit willen wij in goede banen leiden door:

 • Stimuleren (elektrisch) fietsverkeer en elektrisch openbaar vervoer;
 • Aandacht voor voetgangers;
 • Samenwerking in duurzame mobiliteit;
 • Verkeersveiligheid in toekomstperspectief.

5.1. Stimuleren (elektrisch) fietsverkeer

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Voor de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen. Ook is er een visie op snelfietspaden die woongebieden en openbaar vervoerspunten met werk verbinden, zoals werken in de Life-Science As.
 • De verschillende snelheden waarmee gewone fietsers en fietsers op snelle E-bikes over de fiets-paden rijden, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Fietsveiligheid op dit punt dient onderdeel uit te maken van het verkeersveiligheidsbeleid.
 • Voor de fietsveiligheid is het belangrijk dat fietsers niet onnodig een weg moeten oversteken of op een onlogische wijze een rotonde moeten nemen. Uitgangspunt is dat rotondes 360 graden rondom fietspad hebben en één rijrichting tegen de klok in hebben.
 • Vergroten van de fietsveiligheid door betere verlichting op donkere fietsroutes en het versterken van de veiligheid op specifieke plaatsen, zoals in de grote snelwegtunnels in Groenekan en Maartensdijk.

5.2 Aandacht voor voetgangers

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften.
 • De zekerheid van goed aangelegde en goed onderhouden voetpaden.

5.3 Samenhang in duurzame mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Een integrale visie op het duurzamer maken van mobiliteit. Onder meer de effecten van mobiliteit op het milieu, levensloopbestendigheid van vervoersvoorzieningen en toekomstige mobiliteits-behoeften (denk aan ontwikkelingen met betrekking tot de Life-Science As)  moeten daarvan deel uit maken. 
 • Autogebruik ontmoedigen door binnen de bebouwde kom de 30 km zones te vergroten. 
 • De verkeersopgaven waar onze gemeente voor staat, dienen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners opgepakt te worden. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de nadrukkelijke inbreng van bedrijven die aan de Life-Science As liggen. Door samenwerking  tussen en met deze bedrijven kunnen via kennisvergaring, kennisdeling en advisering over keuzes en mogelijkheden duurzame mobiliteitsoplossingen doorgevoerd worden.
 • De ChristenUnie vindt de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van alle kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat provincie, gemeente en haar inwoners samen op moeten trekken in de te maken keuzes. Daarvan maakt deel uit een versterking van vernieuwende vormen van collectief (bus)vervoer voor momenteel minder goed bereikbare gebieden: veelal de kleine kernen, maar ook de wijk De Leijen.
 • Bij aanbesteding van het openbaar vervoer zet De Bilt in op schone (elektrische) bussen.
 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholieren-vervoer, wmo-vervoer).
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om het station Bilthoven optimaal aan te sluiten op het reguliere openbaar vervoer en vervoer per fiets van en naar de Uithof. Uitgangspunt is dat het centrum van Bilthoven autoluw blijft, de natuur rondom Bilthoven en De Bilt niet wordt aangetast en het niet leidt tot extra overlast voor omwonenden. Dit onderzoek in samenhang met de eerder genoemde samenwerking duurzaamheid-mobiliteit op te pakken.
 • Om de verkeersdrukte rondom Utrecht en het sluipverkeer door Groenekan en Westbroek te verminderen en de toegankelijkheid tot USP-De Bilt te verbeteren, is onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor een nieuw aan te leggen station met P+R bij de Nieuwe Wetering ter hoogte van de aansluiting van de A27 op de N234 aan de zijde van de Koningin Wilhelminaweg. Randvoorwaarden zijn: rekening houden met de bewoners, geen aantasting van natuur, investering in elektrisch openbaar vervoer naar Berg en Bosch en station Bilthoven en investering in (snelle) fietsroutes. Tevens dient dit station als toegang tot de natuur in Bilthoven (TOP).

5.4 Verkeersveiligheid in toekomstperspectief

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Actualisatie van het Verkeersveiligheidsbeleid.
 • Integrale beoordeling van de verkeersveiligheid van specifieke buitenwegen met betrekking tot zaken als: mate van verlichting, kwaliteit wegdek en berm, soort weggebruik (auto-/vracht-/ tractorverkeer, fietsverkeer en voetgangers) en snelheden. Zo nodig dienen hierop adequate verbetermaatregelen getroffen te worden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de Graaf Florisweg in de Hollandsche Rading.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken en beperken de toegang met scootmobielen en rolstoelen. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden deze paaltjes verwijderd.
 • De gemeente De Bilt geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden.