2e Speerpunt

Een zorgzame samenleving

Inwoners zijn veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk geworden voor het regelen van onder-steuning, maar er zijn ook mensen die dit niet kunnen. Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar zoveel mogelijk helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende zorg en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. Een eigen bijdrage voor dergelijke zorg en ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding. Een ruimhartig financieel vangnet moet er voor zorgen dat zorg en hulp bereikbaar blijven voor de financieel minder draagkrachtige inwoners.   

De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, Wmo en beschermd wonen integraal gaan organiseren. Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat De Bilt uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders. Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is. Dit brengen wij tot uiting door extra aandacht voor:

 • Zorg voor kwetsbare inwoners;
 • Gezin, jeugd en onderwijs;
 • Werk en inkomen;
 • Kunst, cultuur en sport.

2.1 Zorg voor kwetsbare inwoners

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd, zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën).

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
 • Om de zorgkosten te drukken, wil de ChristenUnie zoveel mogelijk hergebruik en het delen van (zorg-)hulpmiddelen met aandacht voor maatwerk waar nodig.
 • Juist onze kwetsbare inwoners moeten met klachten over zorg- en hulpverlening terecht kunnen bij een herkenbaar, laagdrempelig (onafhankelijk) meldpunt.   

Vrijwilligers en mantelzorgers

De ChristenUnie is dankbaar voor al het werk wat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van onschat-bare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

Dagbesteding is belangrijk. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zet de ChristenUnie in op waardering van de mantelzorger en via MENS op het proactief benaderen van mensen die mantel-zorger zijn geworden.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning. Dit mag actiever en er moet ook meer bekendheid aan worden gegeven.

Iedereen telt mee en doet mee

In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Een aantal zaken zijn al geregeld. Het is belangrijk om alles wat al is en nog moet worden geregeld in een samenhangende inclusieagenda vast te leggen.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De ChristenUnie zal het college van burgemeester en wethouders verzoeken een samenhangende inclusieagenda op te stellen voor De Bilt om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

Langer zelfstandig wonen

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente De Bilt daarin, samen met woningeigenaren en de woningbouwvereniging SSW, een grote verantwoorde-lijkheid heeft. Niet alleen woningen, maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
 • In de plannen voor woningbouw door de SSW wordt levensloopbestendigheid nadrukkelijk betrokken.
 • De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor wijkgerichte ontmoetingsruimten.

Ouderen
Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • In overleg met de wijk, kerken of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere organisaties.

Opvangvoorzieningen

De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woon-behoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

Zorg voor vluchtelingen

De gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit aller-eerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemde-lingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. De gemeente zorgt zo snel mogelijk voor huisvesting van statushouders binnen de opgelegde taakstelling, maar moet er ook voor waken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De gemeente is actiever bij het inschakelen van het bedrijfsleven om statushouders in dienst te nemen.
 • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze in Nederland zijn.
 • De gemeente draagt zorg voor een adequate inburgering van de asielzoekers binnen onze gemeente en draagt daar financieel aan bij.
 • De gemeente zorgt voor adequate nazorg voor asielzoekers die ingeburgerd zijn. Gesprekken na ca. een jaar over welzijn en wijze en mate van inburgering dragen aan de nazorg bij.

2.2 Gezin, jeugd en onderwijs

Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders onder-steunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet meer vanzelfsprekend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig, omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen.

Jongeren

Jongeren dienen plekken te hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld binnen (kerkelijke) jeugdclubs, binnen sport- kunst en muziekverenigingen en tijdens de vakantieactiviteiten die door buurtverenigingen georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn de ChristenUnie veel waard. Voor de ontwikkeling van jongeren is het van belang dat er voldoende ruimte, mogelijkheden en faciliteiten zijn om zich te ontspannen.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De gemeente dient via een adequaat voorzieningenbeleid voor jongeren er voor te zorgen dat deze activiteiten uitgevoerd worden.
 • Er moeten voldoende middelen uitgetrokken worden om het speelplaatsenplan uit te voeren. Nadere invulling van speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen zien wij in overleg met de direct betrokkenen (jeugd, jongeren, buurtbewoners en buurtvereniging) tot stand komen. Nagegaan dient te worden in welke mate sportterreinen kunnen voorzien in speel- en ontmoetingsbehoeften van jongeren.      

Effectieve ondersteuning

Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om de transformatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroeg signalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven.

De ChristenUnie pleit ervoor expertise binnen de kinderopvang of school te halen. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt. 

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Multi-probleem gezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverlenings-instanties zoals MENS nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op basis van prijs, maar vooral op die van kwaliteit en aansluiting bij identiteit zoals stichting Timon. Alles moet op alles worden gezet om op uiterst korte termijn na de eerste aanvraag de intake te laten plaatsvinden.
 • De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is, opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden en daarmee vanuit de Jeugdwet over moeten gaan naar de zorg vanuit de nieuwe taken van de WMO.

Onderwijs

De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De Bilt heeft iets unieks: De Uithof ligt als groot kenniscentrum bij ons om de hoek. Van deze situatie kan beter gebruik gemaakt worden door het aangaan van verbindingen tussen De Uithof en het onderwijs uit onze gemeente, bijvoorbeeld door uitwisseling of vormen van samenwerking.
 • Ook dient er een nadrukkelijkere samenwerking tot stand gebracht te worden tussen de kennis-instituten, bibliotheek en onderwijsinstellingen.
 • Binnen het onderwijs ziet de ChristenUnie uitstekende mogelijkheden voor inclusie via vergaande vormen van samenwerking, kennisvergroting en afstemming tussen peuteropvang, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en het Centrum voor Jeugd & Gezin. Dit versterkt een doorgaande vloeiende lijn waarbij het kind en zijn/haar ontwikkeling vanaf de peutertijd centraal staat en optimaal gevolgd en begeleid wordt. De gemeente dient het initiatief te nemen om de krachten van de betrokken partijen te bundelen om te komen tot samenwerking, innovatie, doelgerichtheid en talentontwikkeling.
 • Peuterspeelzalen en kleine scholen voor primair onderwijs zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. Daarmee dragen zij niet alleen bij aan de ontwikkeling van onze jongste inwoners, maar vormen zij met name binnen de kleine kernen een belangrijke voorziening die de leefbaarheid vergroot. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor het behoud van deze peuterspeelzalen en kleine scholen. De ChristenUnie vindt het in dit kader van groot belang dat de peuterspeelzaal Het Bruggetje voor Maartensdijk behouden blijft.
 • Per 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen in de gemeente onder de wet kinderopvang. Het rijk heeft deze wetswijziging onder andere doorgevoerd omdat alle peuters van 2,5 tot 4 jaar recht hebben op twee dagdelen kinderopvang per week. De ChristenUnie wil dat deze voorziening voor de ouders/verzorgers van iedere peuter van de gemeente De Bilt financieel toegankelijk is.
 • De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

2.3 Werk en inkomen

Het hebben van werk is belangrijk. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, versoepeling en vermindering van regels en verplichtingen voor bedrijfsleven en organisaties om het aanbieden van (beschutte) werkplekken te versterken (= regelluwe zones) en vormen van regelarme bijstand.

Aan het werk

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld.

Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan heel waardevol zijn voor het welbevinden van mensen. Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te volgen of stage te lopen.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • De gemeente zet zich samen met het bedrijfsleven meer in om meer kwalitatief goede en voldoende reguliere en beschutte werkplekken te vinden.
 • Van bijstandsgerechtigden mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
 • Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie- en leer/werktrajecten bieden, worden beloond door de tijd die gestoken moet worden in de aanvraag en vereiste administratie te vergoeden.
 • De gemeente zet zich extra in om mensen met een beperking aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.
 • De ChristenUnie ondersteunt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onder-neming te starten met behoud van uitkering.

Armoede en preventie en schulden

Er gaat veel goed door de inzet van organisaties als MENS en WVT en de scholen. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. De focus blijft gericht op de minima die leven onder de grens van 120% bijstandsnorm; hier dient de gemeente financieel ruimhartig mee om te gaan. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Een ruimhartig gemeentelijk financieel beleid voor de minima die leven onder de grens van 120% bijstandsnorm en voor degenen die in trajecten voor schuldhulpverlening zitten.
 • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. De processen van de schuldhulpverlening verlopen  nogal stroperig en inefficiënt, ondanks grote inzet van degenen die de schuldhulpverlening begeleiden. Een analyse naar verbetermogelijkheden van deze processen is op z’n plaats.
 • Schuldhulpverlening en het opvangen van signalen van schulden dienen als onderwerpen aan de orde te komen in de samenwerking en contacten tussen kerken en de gemeente.  

2.4 Kunst, cultuur en sport

Sport en cultuur dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet de meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom sport en cultuur. De inzet van de gemeente dient gericht te zijn op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen, jongeren en nieuwkomers.

Gebouwen en sportvelden

Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Gebouwen moeten zo veel mogelijk multi-functioneel worden benut.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Beheer van voorzieningen (inclusief gebouwen en sportvelden) is in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid van de sport- en cultuurverenigingen. Waar nodig ondersteunt de gemeente financieel deze instellingen via subsidieverlening. Ook brengt de gemeente specifieke kennis in ten dienste van deze verenigingen.
 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties.
 • Gedegen, financieel meerjarige onderhoudsplannen en de daadwerkelijke uitvoering daarvan zijn essentieel om de voorzieningen en accommodaties in stand te kunnen houden.
 • Sluiting van bibliotheken moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Sportstimulering en recreatie

De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking- en hardloop-routes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel de bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Medefinanciering door private partijen is belangrijk. De ChristenUnie stimuleert deze samenwerking.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot wandelen in het groen en speelruimte. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn.
 • In woonwijken blijven speeltuinen en trapveldjes bestaan en goed onderhouden.    
 • Elk kind in De Bilt heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwemdiploma A en B. De gemeente stimuleert hierbij het zwemmen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.