Inleiding

De Bilt: een samenleving met toekomst

De gemeente De Bilt is een groene gemeente die bestaat uit zes kernen. Elke kern heeft een andere natuurbeleving: bos, heide, zandverstuivingen, weide, drassig veengebied, etc. Grote delen van de natuur in De Bilt behoren tot de beschermde Ecologische Hoofdstructuur. Maar de gemeente De Bilt is ook gelegen in de Randstad met uitstekend openbaar vervoer, cultuur en werkgelegenheid. Zo maakt De Bilt met het voormalige RIVM terrein en Berg en Bosch (USP-De Bilt) deel uit van het Utrecht Science Park (USP).  Een top regio in de wereld als het gaat om Life Science en Duurzaamheid. Deze regio groeit snel en vraagt daarom om investeringen in mobiliteit en wonen.

In De Bilt gaat er veel goed. De werkgelegenheid neemt toe, vrijwilligers zijn actief in vele verenigingen en organisaties. BENG is volop aan de slag om De Bilt te transformeren in een energie-neutrale gemeente voor 2030. Vluchtelingen kunnen rekenen op onderdak. Burgerparticipatie krijgt in de gemeentelijke beleidsvorming steeds nadrukkelijker een belangrijke rol. Eigentijdse invulling van dorps- en wijkgericht werken toont haar meerwaarde.

Tegelijk zijn er zaken die nadrukkelijk om aandacht vragen en waarvoor actie nodig is: de natuur binnen onze gemeente staat onder druk. Betaalbare woningen zijn moeilijk te huren of te kopen; er moeten woningen gebouwd worden voor jong en oud. De komende jaren zal de gemeente zich heel goed moeten voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Binnen het sociaal domein blijft met name de bereikbaarheid en levering van jeugdzorg een belangrijk aandachtspunt. Mensen mogen niet tussen wal en schip vallen.

Het is goed wonen en werken in De Bilt en dat wil de ChristenUnie zo houden, ook voor onze kinderen, maar dat vraagt wel om een uitgebalanceerd beleid. Wij willen toewerken naar een gemeente die goed is toegerust op haar complexe taken. Een faciliterende gemeente die volop ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen.

Vanuit dit perspectief richt de ChristenUnie zich de komende jaren op de volgende 5 speerpunten:

  1. Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid;
  2. Een zorgzame samenleving;
  3. Een prettige woon- en leefomgeving;
  4. Een milieu- en energiebewuste gemeente;
  5. Naar duurzame mobiliteit.

In dit programma worden deze speerpunten verder uitgewerkt naar specifieke onderwerpen en thema’s. Daarbij is aangegeven waar de ChristenUnie voor staat. In de uitwerking van de diverse onderwerpen en thema’s zijn tussen de vijf speerpunten onderlinge raakvlakken te herkennen. Wij stellen dan ook dat de speerpunten niet op zich zelf staan, maar in hun onderlinge samenhang bezien dienen te worden.     

De ChristenUnie een partij in de samenleving: geef geloof een stem!

De ChristenUnie maakt sinds 2001 onafgebroken deel uit van de gemeenteraad van De Bilt. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor De Bilt. Tegen deze achtergrond beoordeelt de ChristenUnie raadsvoorstellen en werkt de ChristenUnie samen met andere partijen in de gemeenteraad om haar doelen te bereiken.

We zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. De ChristenUnie is een partij ván christenen vóór alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor De Bilt.

SamenWaardevol!                                                 www.debilt.christenunie.nl