4e Speerpunt

Een milieu- en energiebewuste gemeente

Vervuiling van de lucht, geluidsoverlast door verkeer, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Wij zetten  daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties. De ChristenUnie kiest voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap. Om te groeien naar een milieubewuste, duurzame gemeente wil de ChristenUnie:

 • Een energiebewuste gemeente;
 • Milieuvriendelijke en efficiënte gescheiden afvalinzameling en verdere beperking van het restafval;
 • Toekomstbestendig waterbeheer;
 • Tegengaan geluidsoverlast.

4.1 Een energiebewuste gemeente

Afscheid nemen van gas

De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen (bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen) om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen dient het lokale bedrijfsleven een grote rol te spelen. De gemeente ontwikkelt samen met BENG en de provincie een strategie om de energie-transitie vorm te geven.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting en hebben “0 op de elektriciteitsmeter”.
 • Als op landelijke niveau geen financiële regeling beschikbaar komt voor aanpassing van bestaande woningen, dan dient de gemeente een financiële regeling aan te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen.
 • Maatregelen ter vermindering van energiegebruik en maatregelen ter bevordering van nieuwe vormen van energieopwekking gaan hand in hand.
 • Bedrijven en ondernemingen binnen onze gemeentegrenzen dragen actief bij aan het realiseren van de energiedoelstellingen.

Zon en buurtbatterijen

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonne-panelen interessant om energie op te slaan in batterijen. De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Windmolens in het buitengebied van de gemeente De Bilt zijn geen oplossing; deze dienen op zee geplaatst te worden.
 • Zonnepanelen op lege daken en fronten van gebouwen/huizen en kozijnen. Als op landelijk niveau daarvoor onvoldoende financiële regelingen beschikbaar zijn/blijven, dan dient de gemeente een financiële regeling aan te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen.
 • Voor verwarming en koeling heeft het warmtepomp principe na zonnepanelen de voorkeur.
 • De ChristenUnie staat open voor verkennende onderzoeken naar mogelijkheden, veiligheids-aspecten voor mens en milieu, voordelen en nadelen van geothermie. Bij geothermie wordt de warmte die zich diep in de aarde bevindt via boring omhoog gehaald en gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en woningen.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner gemeentelijk wagenpark.
 • De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas.
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.

4.2 Afvalinzameling

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. Voor niet-brongescheiden gft-afval, kunststof, drankenkartons en metaal is na-scheiding goedkoper en efficiënter maar de capaciteit nog onvoldoende. Een omschakeling van voor-scheiding naar na-scheiding behoort daarbij in de toekomst tot de mogelijkheden. Belangrijk is dat producenten van verpakkingen hun verpakkingen hergebruiksvriendelijk maken, maar dit is geen gemeente beleid.

Diftar is een systeem, waarbij per huishouden de hoeveelheid aangeboden hoeveelheid afval geregistreerd wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt, des te hoger is de betalen afvalstoffen-heffing. Ondanks de goede bedoelingen, leidt Diftar tot een aantal problemen, waaronder een grote toename van het illegaal dumpen van afval en allerlei 'creatieve' manieren om van het afval af te komen zonder er voor te hoeven betalen, bijvoorbeeld via openbare afvalbakken.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hier-bij wel aandacht voor gezinnen (luiers), ouderen, mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw.
 • Hoewel we vooralsnog het ingezette afvalinzamelingbeleid volgen, blijven wij vernieuwende technische ontwikkelingen op dit gebied nadrukkelijk volgen. Een omschakeling van voorscheiding naar nascheiding behoort daarbij zeer zeker tot de mogelijkheden.
 • Het tegengaan van zwerfafval blijft een hoge prioriteit.
 • Geen invoering van Diftar.

4.3 Toekomstbestendig waterbeheer

Er moet een plan komen waarin de gemeente en het Waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. In dit plan komen de benodigde maat-regelen te staan en welke partijen de maatregelen treffen om dit te bereiken. Waterschappen kunnen meer investeren in de bebouwde omgeving dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat samen met het Waterschap en de corporaties is ontwikkeld.
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met tuin-centra etc. Het gaat daarbij om het vergroten van het besef dat het vrijwel geheel bestraten van tuinen wateroverlast in de hand werkt en om milieuvriendelijke oplossingen die goed passen bij de gewenste inrichting van de tuin.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een versnelde aparte afvoer van regenwater ook in bestaande bouw.

4.4 Tegengaan geluidsoverlast

Geluid en de mate waarin geluidsoverlast ervaren wordt, heeft grote invloed op onze woonomgeving en daarmee op ons welzijn. Geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt door het verkeer en wel door brommers, auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen en vliegtuigen.

Wat betreft de geluidsoverlast van het autoverkeer, vindt de ChristenUnie het belangrijk om de effecten van de verbreding van de A27, de ombouw van knooppunt Lunetten en de aansluiting A28 op de geluidsbelasting te volgen. Er zijn zorgen bij de aanwonenden van deze snelwegen over de geluidsbelasting na oplevering.

De geluidsoverlast van vliegtuigen wordt onder meer veroorzaakt door recreatieve vliegtuigjes van vliegveld Hilversum die in het Biltse luchtruim rondcirkelen. Van een hele andere orde is de geluids-overlast die mogelijk gaat ontstaan als gevolg van de landelijke voornemens om vliegveld Lelystad vakantievluchten van Schiphol over te laten nemen en de opleiding tot piloot en het recreatieve vlieg-verkeer naar vliegveld Hilversum te verplaatsen. Gebruik van elektrische vliegtuigen daarvoor kan eventuele geluidsoverlast beperkt houden.

Naast geluidsoverlast door verkeer, wordt er ook geluidsoverlast veroorzaakt door evenementen die tot ’s avonds laat mogen plaats vinden. De ChristenUnie vindt dat iedereen mag genieten van het bijwonen van evenementen. Aan de andere kant vindt de ChristenUnie dat direct omwonenden in woonwijken geen overmatig geluidsoverlast behoeven te hebben van grote evenementen; in ieder geval niet tot ’s avonds laat.

Waar staat de ChristenUnie voor?

 • Na oplevering van de renovatiewerkzaamheden aan de A27/A28/knooppunt Lunetten dient regel-matig de geluidsbelasting gemeten te worden. Als de uitkomsten niet voldoen aan de landelijke geluidsnormen, dan dienen in overleg met de provincie aanvullende maatregelen getroffen te worden.
 • Inzetten op het verlagen van de maximumsnelheid op de A27 naar 100 kilometer per uur.
 • Inzetten op maatregelen om het rijden van vrachtwagens door woonwijken te verminderen.
 • De gemeente De Bilt dient met betrekking tot het vliegveld Hilversum in gesprek te blijven met de vertegenwoordigers van het vliegveld, belangenorganisaties en met de buurgemeenten als onder-delen van vliegveld Lelystad zouden worden verplaatst naar vliegveld Hilversum.
 • Ook is het belangrijk de mate van geluidsoverlast binnen onze gemeente door de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad goed te volgen. Daarin dient opgetrokken te worden met de verant-woordelijke instanties, met belangenorganisaties, e.d.
 • Het verlenen van vergunningen voor grote evenementen waar tot laat in de avond grote geluids-overlast voor de directe omgeving in woonwijken optreedt wordt zoveel mogelijk tegen gegaan. Dit geldt eveneens voor grote evenementen in gebieden met hoge natuurwaarden.