Geslaagd digitaal partijcongres ChristenUnie

Digitaal partij congres 13-6-20.jpgwoensdag 17 juni 2020

Wat een inspirerend congres! En dan was het alleen nog maar online. Het algemene deel was via YouTube te volgen, de deelsessies via Teams. Vanuit ChristenUnie De Bilt zijn ‘Zorgzame samenleving’ en ‘Rentmeesterschap en ruimte’ gevolgd. In de deelsessies was goed ruimte gemaakt voor interactie.

Zaterdag 13 juni jl. vond digitaal het partijcongres van de ChristenUnie plaats. Er kwamen weer interessante onderwerpen aan de orde, waaronder het lijsttrekkerschap van Gert-Jan Segers voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, de situatie rond corona, een filmpje van Perspectief en diverse deelsessies.

In een mooi interview ging Gert-Jan Segers nader in op zijn herbenoeming tot lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Op een gegeven moment zei Gert-Jan: “Ik geloof dat ik op de plek ben waar ik moet zijn”. Fijn dat Gert-Jan dit zo ervaart en velen zullen dit met hem eens zijn. Hier kan weer een mooie basis liggen voor zijn 2e termijn als lijsttrekker. De ChristenUnie De Bilt feliciteert hem van harte met zijn benoeming en wenst hem veel werkvreugde en Gods zegen toe.

Uiteraard sprak Gert-Jan Segers ook over de corona situatie en over de protesten tegen racisme. Dit laatste greep hem aan vanwege de steeds concretere voorbeelden van vormen van racisme die ook in Nederland expliciet of minder expliciet voorkomen. Daarom: vertel het verhaal, luister naar de verhalen. Zijn wij als mensen niet samen één in Jezus Christus? Kunnen/moeten wij als kerken niet streven naar radicale gelijkwaardigheid?

Met betrekking tot de corona situatie voerden naast Gert-Jan Segers ook Arie Slob, Paul Blokhuis en Carola Schouten het woord. Zij spraken over hun persoonlijke ervaringen en over de ervaringen waar zij vanuit hun functie tegen aan lopen. De coronacrisis brengt contrastvloeistof aan: waar gaat het goed, waar gaat het niet goed? Het is duidelijk dat corona op ieders leven invloed heeft gehad, door zieke mensen in de naaste omgeving - en daarbij maakt het niet uit of je bewindspersoon bent of niet - en ook door de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. Het is duidelijk dat er zwakke punten in de samenleving zijn geweest. Al die mensen die al snel hun banen verloren hebben, ondernemers die snel in grote problemen kwamen, daklozen in onveiligheid, en natuurlijk de isolatie van ouderen in de verpleegtehuizen... en dat is nog maar een kleine greep. We zitten duidelijk op een belangrijk keerpunt in de wereld: “een strijd op leven en dood”.

Vervolgens werd een mooi wervend filmpje getoond van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Op inspirerende wijze werd getoond hoe zij het ‘nieuwe normaal’ zien en deed Perspectief een klemmend appèl op jongeren om samen te werken aan de toekomst.

De hashtag “Samen schrijven wij geschiedenis” geeft een duidelijk besef aan bij de werkgroep die momenteel schrijft aan het landelijke verkiezingsprogramma. Keuzes die we nu maken hebben meer dan ooit effecten op de komende generaties. De ChristenUnie wil bij het maken van de keuzes een verbindende rol spelen. Vanuit de hoopvolle gedachte dat de hele wereld in Gods hand ligt.

Gert-Jan Segers dankte iedereen voor de sprint die de afgelopen maanden vanwege corona is getrokken. Nu zijn we misschien een beetje aan het uithijgen, maar tegelijkertijd moeten we ons klaarmaken voor de marathon die nu volgt. Belangrijk is een omslag voor elkaar te krijgen op ondermeer de volgende thema’s:

 • Samenleving: Aandacht en zorg voor elkaar. Omslag van ‘niet alleen’ naar ‘samen’. We moeten er alles aan doen om de menselijke maat weer terug te brengen. Omzien naar elkaar.
 • Economie: Behoud van banen en daarmee van inkomsten voor huishoudens. Steun aan ZZP’ers en aan MKB’ers. En omkeren van de huidige sterk op aandeelhouders gerichte mentaliteit naar een meer toekomstgericht rentmeesterschap.
 • Zorg voor de schepping: mentaliteitsverandering naar het genieten van het genoeg. Uitzonderingspositie voor luchtvaart in deze coronatijd moet daarna weer teruggedrongen worden. In het congres is een visie op de ontwikkeling van de luchtvaart digitaal door 2e kamerlid Eppo Bruins aangeboden aan bestuursvoorzitter Piet Adema.

In de deelsessie Rentmeesterschap en Ruimte kwam onder meer aan de orde:

 • Als mensen hebben we van God de aarde in bruikleen gekregen.
 • De aarde moeten we gebruiken op een wijze die de aarde aan kan.
 • We moeten gaan voor duurzaam gebruik van de aarde over vele generaties heen.
 • In lijn met de aanpak van de coronacrisis, meer regie door het Rijk op te nemen maatregelen. Vraag vanuit De Bilt was hoe dit zich dan verhoudt tot de nieuwe Omgevingswet. Dit was inderdaad een punt die nog de nodige afweging vergt binnen de werkgroep verkiezingsprogramma.
 • Na vraagstelling vanuit De Bilt blijkt dit ook te gelden over de mate waarin kernenergie een rol kan spelen in de vormen van energievoorziening. Kernenergie heeft immers mogelijkheden, maar er kleven ook nog steeds grote risico’s aan. 
 • Milieuschade financieel berekenen en meenemen in beleidsafwegingen.
 • Vanuit De Bilt werd nog opgeroepen om met een heldere integrale visie te komen op het gebruik van (landbouw)gronden voor voedselproductie, natuur, energievoorziening (bijv. windmolens en zonneweiden) en woningbouw. Immers, er moeten bewuste keuzes gemaakt worden over de verdeling van de beperkte beschikbare ruimte die we hebben in Nederland. Dit werd door meerdere leden van de CU onderkend.

In de deelsessie Zorgzame samenleving kwam onder meer aan de orde:

 • Organisatie van de zorg. De zorg is natuurlijk van groot belang, maar wellicht meer nog is een zorgzame samenleving van belang. Zorg dragen voor elkaar is een mooie en tegelijk zware opgave. Primair ligt die bij onszelf, en tegelijk is zorg iets wat we samen doen. Ook is helder dat het huidige zorgstelsel niet houdbaar is voor de toekomst.
 • Kwetsbaarheid en veerkracht. Mensen spreken al snel over ‘kwetsbare mensen’. Maar bijvoorbeeld kinderen in gezinnen waarbij een ouder bijvoorbeeld geestelijke problemen heeft, kunnen toch heel veerkrachtig zijn. Om een dergelijk kind of gezin kwetsbaar te noemen, werkt stigmatiserend. Iedereen is kwetsbaar in meer of mindere mate, en iedereen heef talenten. De menselijke maat moet terug en het gesprek moet meer gaan over de vragen waar een gezin tegenaan loopt en hoe het beste hulp geboden kan worden.
 • Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat er gezinnen waren die floreerden bij minder controle vanuit de GI. Dat zet toch aan het denken.
 • In de coronatijd bleek dat vele mensen iets extra’s willen doen voor hun medemens. Het bleek soms dat het aanbod aan vrijwilligers groter was dan de vraag. Te merken was dat de grootste behoefte was aan een luisterend oor, om gezien te worden. Duidelijk is ook dat deze vrijwillige hulp niet moet worden geïnstitutionaliseerd. ‘Maak het normaler, anders wordt het plat geregeld’. Je moet als gemeente ruimte geven aan vrijwilligersinitiatieven. Duurzame relaties zijn veel belangrijker dan de hulpverlener die af en toe en tijdelijk langs komt.
 • Marktwerking in de zorg. Het is tijd voor een evaluatie waarbij gekeken wordt naar kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De marktwerking moet (deels) weer terug worden gedraaid. Geopperd wordt ook zorgverzekeraars minder invloed te geven.
 • In deze sessie kwamen voor De Bilt herkenbare onderwerpen aan de orde. Onderwerpen waar wij plaatselijk al zoveel mogelijk onze kennis benutten en onze invloed doen gelden, maar ook onderwerpen waar wij meer van willen weten. Daarom is door ChristenUnie De Bilt al contact gelegd met de presentator van deze deelsessie om verder van gedachten te wisselen.

Om onze standpunten kenbaar te maken, heeft de ChristenUnie De Bilt inmiddels contacten met de landelijke werkgroep die het verkiezingsprogramma schrijft. Wat is het fijn om ten bate van onze maatschappij zo samen op te kunnen trekken binnen de ChristenUnie! Ook geïnteresseerd in het op een prettige manier kunnen leveren van een waardevolle bijdrage aan de ChristenUnie? Neem dan contact op met één van de leden van de fractie of het bestuur van de ChristenUnie De Bilt. Zie voor nadere contactgegevens de website. 

« Terug