Terugkoppeling raadsvergadering 25 en 30 juni

Gemeentehuis Bilthovendonderdag 23 juli 2020

De afgelopen weken zijn er binnen een kort tijdsbestek meerdere raadsvergaderingen geweest waar de fractie van de ChristenUnie een duidelijk Christelijk Sociaal standpunt heeft ingenomen.

Ambachtstraat

Een bedrijf wil belangrijke veranderingen aan zijn pand op de locatie Ambachtstraat doorvoeren. Eerder is afgesproken dat locaties in de Ambachtstraat die vrijkomen, worden gebruikt voor de hoognodige woningbouw. De ChristenUnie vreest dat het college echter al afspraken heeft gemaakt met het bedrijf. Theo Aalbers riep daarom op om geen onomkeerbare besluiten te nemen. Een motie die dit verwoordt werd aangenomen.

Transformatorhuisje Vinkenlaan

In het beeldkwaliteitsplan van de gemeente is vastgelegd dat transformatorhuisjes inpandig in gebouwen moeten worden geplaatst. Voor de nieuwbouw in het centrum van Bilthoven is een nieuw tranformator punt nodig en het is dan ook vanzelfsprekend dat het in het gebouw zelf wordt geplaatst. Dit kost de ontwikkelaar ruimte en het college is blijkbaar niet bij machte geweest dit af te dwingen. Een eventuele verplaatsing kost ca € 40.000. Kosten die uitgespaard konden worden als de wethouder op tijd met de omwonenden had overlegd. De ChristenUnie wil echter dit bedrag niet uitgeven daar er dan ook weer € 40.000 extra bezuinigd moet worden en de coalitie bezuinigingen vaak zoekt in het sociale domein. Nu staat het huisje er op een onmogelijke plek als beeldbepalend monument ter herinnering aan een niet goed verlopen communicatietraject.

Voorjaarsnota

Door de ChristenUnie is er fundamentele kritiek op de voorjaarsnota uitgeoefend, met name over een bedrag van € 335.000 voor de ambtelijke organisatie. Het amendement van de ChristenUnie om dit geld in te zetten voor het sociaal domein werd met 6 stemmen voor en 21 tegen verworpen. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de financieel zwakke positie van onze gemeente en zal in het najaar de begroting 2021 kritisch beoordelen.

Larenstein

Aan de omwonenden is een groen industrie terrein Larenstein beloofd. Nu wil de gemeente daar een bedrijf laten uitbreiden door een natuurterrein naast het bedrijf te bebouwen en elders natuur compensatie uit te voeren. Er zijn echter nog niet verkochte percelen die bestemd zijn voor industrie. Die wil de gemeente echter verkopen. Door de verkoop van deze percelen moet uitbreiding van bestaande bedrijven plaats vinden op delen van Larenstein die bestemd zijn als natuurterrein, hetgeen per saldo resulteert in meer industrie dan aan omwonenden was beloofd. De ChristenUnie heeft voorgesteld om de natuur compensatie op Larenstein zelf uit te voeren. De motie van de ChristenUnie werd helaas verworpen.

Verlenen ontheffing ingezetenschap wethouder J.A.E. Landwehr

De ChristenUnie wil geen automatisme maken van de verlenging. De wettelijke regel is er niet voor niets. Daarom stelde Theo Aalbers nadere vragen over de achtergronden bij de voorgestelde ontheffing. Uiteindelijk stemde de ChristenUnie in met het raadsvoorstel.

Motie van afkeuring burgemeester

De digitale vergaderingen zijn voor een voorzitter lastiger te leiden dan normaal in een zaal waar de raad fysiek aanwezig is. Eén fractie zorgt door onnodige interrupties en rare grapjes zodat de vergaderingen extra stroef verlopen. Schriftelijke vragen die door deze fractie werden ingediend wilde zij direct beantwoord hebben en niet halverwege de vergadering. Toen daar niet toe besloten werd, diende deze fractie een motie van afkeuring in. Dit vond de ChristenUnie buiten alle proporties. Uiteraard stemde de ChristenUnie niet in met deze motie. De motie werd terecht door vrijwel de gehele raad verworpen.

U10 Programma

De samenwerkende gemeenten rondom Utrecht werken binnen de U10 samen op gemeente-overstijgend niveau. De ChristenUnie is er uit christelijk sociaal beginsel normaliter voorstander van om de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen. Dus alleen samenwerken in groter verband daar waar het echt nodig is.

Een motie van fractie Brouwer en de CU gebaseerd op bovenstaande principe om de U10 te vragen inwoners zo veel mogelijk bij de besluitvorming te betrekken, werd door de Raad unaniem aangenomen.

« Terug